Arbeidsrecht abonnement

Als u effectief ondersteund wilt worden op het gebied van het arbeidsrecht de werknemersverzekeringen en de loonheffing, kunt u intekenen op het "arbeidsrecht abonnement©". U hebt dan recht op de navolgende service:

Periodiek actuele informatie:


Vijftien maal per jaar (één maal per drie weken met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u de nieuwsbrief "Arbeidsrecht Actueel" met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing;

N.B.: Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl hebben het recht om de teksten van de artikelen van Arbeidsrecht Actueel over te nemen op hun eigen website, mits met een link naar de website van ons kantoor en met bronvermelding. Met behulp van een news feed kunnen automatisch steeds de artikelen van de laatste uitgave van Arbeidsrecht Actueel geplaatst worden. Daarbij zal in een korte inleidende tekst worden vermeld dat de redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel bij ons kantoor ligt. Meer over de mogelijkheid tot automatische doorplaatsing van artikelen van Arbeidsrecht Actueel op uw eigen website leest u hier.


Attenderingsservice:


Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u tijdig (uitsluitend per e-mail) praktische tips en waarschuwingen;

Recht op toegang tot onze website:


U hebt met behulp van een wachtwoord recht op toegang tot het besloten deel van onze internetsite waar u steeds de meest recente versie van de handleidingen "Arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk" (inclusief de bijbehorende model arbeidsovereenkomsten en model bepalingen) en "Arbeidsongeschiktheid van werknemers" kunt inzien en downloaden;

Kort telefonisch advies:


Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies, conform de hieronder vermelde "spelregels";

Korting:


Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor hebt u recht op een korting van 10% op de daarbij normaliter geldende tarieven. Indien u deelneemt aan door ons kantoor georganiseerde studiebijeenkomsten, hebt u recht op een per studiebijeenkomst vast te stellen kortingspercentage op de voor u geldende kosten van deelname. Deze kortingen worden verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde van betaling van onze declaraties binnen de betalingstermijn van veertien dagen.

Ten aanzien van het recht op kort telefonisch advies gelden de volgende "spelregels":

Het arbeidsrecht abonnement© is bedoeld als service aan de relaties van ons kantoor: tegen een geringe vergoeding wordt u geholpen om bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen of de loonheffing te bepalen wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is. Wij bieden deze service (die van ons op het punt van beschikbaarheid het nodige verlangt) aan, omdat wij u natuurlijk graag onze diensten aanbieden als deskundige begeleiding inderdaad gewenst of noodzakelijk is.
De te stellen vragen dienen zich te lenen voor een korte beantwoording. U mag er van uit gaan dat de medewerkers van ons kantoor over zodanige deskundigheid beschikken dat zij gangbare vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing direct of in elk geval kort na uw telefonische oproep kunnen beantwoorden. Het onderzoeken van de gevolgen van een CAO voor een arbeidsverhouding en het doen van jurisprudentieonderzoek vallen in de regel echter buiten het bestek van de beantwoording van korte telefonische vragen.
In het kader van het arbeidsrecht abonnement©, dat immers als een service bedoeld is, mag u van ons niet verwachten dat wij optreden als "schaduwadviseur" in zaken die niet door ons behandeld worden.
Wij staan graag in voor onze adviezen. Mondelinge beantwoording van korte telefonische vragen is echter niet altijd de beste manier om alle nuances van ons antwoord goed over te brengen. Als u werkelijk op ons advies wilt kunnen afgaan, adviseren wij u de beantwoording op schrift te laten stellen. De kosten hiervan worden tegen het gebruikelijke uurtarief aan u in rekening gebracht.
Als deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© betaalt u een vergoeding van EURO 100,- per kalenderjaar exclusief omzetbelasting. Deze vergoeding is bij vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen na ontvangst van onze factuur. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de kalendermaand van aanmelding en lopen tot het einde van het kalenderjaar. De abonnementen worden geacht steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar te zijn verlengd, tenzij deze voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk zijn opgezegd.

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.

Wilt u ook intekenen op ons arbeidsrecht abonnement© en aanvaardt u de bovengenoemde voorwaarden, vul dan het aanmeldformulier in. U kunt ook een proefexemplaar ontvangen van Arbeidsrecht Actueel. U ontvangt dan ook een aanmeldingsformulier dat u ingevuld en ondertekend per post of per fax kunt retourneren.

U kunt ook de brochure over het arbeidsrecht abonnement downloaden.