Eigenrisicodragers Abonnement

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor het voeren van bezwaarprocedures in het geval zij aan (ex-) werknemers die een WGA-uitkering ontvangen maatregelen of sancties hebben opgelegd wegens het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen door die (ex-) werknemers of indien hun (ex) werknemers bezwaar maken wegens het plegen van onvoldoende re-integratieinspanningen door de werkgever. Speciaal voor hen hebben wij de dienstverlening op grond van het arbeidsrecht abonnement© uitgebreid tot een speciaal "eigenrisicodragers abonnement©. Deelnemers daaraan hebben recht op de volgende extra diensten:

  1. Eenmalig bij aanvang van het eigenrisicodragers abonnement©: concepten voor een reglement voor een bezwaarprocedure, een maatregelenbesluit en een brief waarmee u uw werknemers bekend maakt met het door u ingestelde reglement voor een bezwaarprocedure en het door u genomen maatregelenbesluit;
  2. Tijdens de looptijd van het eigenrisicodragers abonnement©: voorstellen tot aanpassing van het reglement voor de bezwaarprocedure en het maatregelenbesluit, indien ontwikkelingen in de wetgeving of jurisprudentie daartoe aanleiding geven;
  3. Tijdens de looptijd van het eigenrisicodragers abonnement©: 10% korting op de kosten van bijstand door een advocaat van Kantoor Mr. van Zijl bij het horen van een werknemer op zijn bezwaarschrift, bij het opstellen van een concept voor een beslissing op dat bezwaarschrift en bij het verdedigen van die beslissing voor de rechter in beroep of hoger beroep.

Als deelnemer aan het eigenrisicodragers abonnement© betaalt u:Een eenmalige vergoeding van € 100 exclusief omzetbelasting als bijdrage in de kosten van het opstellen van concepten voor een reglement voor een bezwaarprocedure en een maatregelenbesluit;Een periodieke vergoeding van € 150 exclusief omzetbelasting per kalenderjaar. Deze vergoeding is bij vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie van Kantoor Mr. van Zijl. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de kalendermaand van aanmelding en lopen tot het einde van het kalenderjaar. De abonnementen worden geacht steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar te zijn verlengd, tenzij deze vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk zijn opgezegd.

Meer daarover kunt u lezen in onze brochure over het "eigenrisicodragers abonnement©. U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan het "eigenrisicodragers abonnement©.